Поиск по сайту


+16
Издание предназначено для лиц старше 16-ти лет.

Культурно-просветительское издание о советской истории "Советика". Свидетельство о регистрации средства массовой информации - Эл№ ФС77-50088.

е-мейл сайта: sovetika@mail.ru

(Дмитрий Ластов)Посмотрите еще..


Прославленный русский шансонье Марк Бернес и его бессмертные песни


Посетите Болгарию (информация для советского туриста)
Пластинки, музыка соц. стран (Польша), Рена Рольска


Рена Рольска (Польша)

Когда расцветёт белая сирень, Бал у Зизи, Приглашение к танго, Золотое колечко, Над рекой, Потому что я люблю тебя, В этом наше счастье, Эй, Пётр!, Одиночество, Хотелось бы, но боязно, Мой милый живёт недалеко, На веселе, Ты забудешь меня, Метель в Закопане

Рена Рольска

 

Рена Рольска

Рена Рольска
«Когда расцветёт белая сирень»

(Доеле — Харриман)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

KIEDY ZN?W ZAKWITN? BIA?E BZY
(F. Doelle — Harryman)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"Бал у Зизи"

(Вечорек - Ставецки)
Эстрадный Оркестр Польского Радио п/у Э. Черного

BAL U ZIZI
(K. Wieczorek — Z. Stawecki)
Orkiestra Taneczna P. R. dyr. E. Czerny

 

Рена Рольска

Рена Рольска
"Приглашение к танго"

(Варс - Власт)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

ZATA?CZMY TANGO
(W. Wars-A. Wlast)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

 

Рена Рольска

Рена Рольска
"Золотое колечко"

(Васовски - Садовски)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

Z?OTY PIEB?CIONEK
(J. Wasowski - R. Sadowski)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

 

Рена Рольска

Рена Рольска
"Над рекой"

(Радик - Кашкур, Заперт)
Эстрадный Оркестр Польского Радио п/у Э. Черного

NAD CZARN? HA?CZ?
(M. Radzik - Z. Kaszkur, Z. Zapert)
Orkiestra Taneczna P. R. dyr. E. Czerny

 

Рена Рольска

Рена Рольска
"Потому что я люблю тебя"

(Сарт - Тыльчиньски)
Эстрадный Оркестр Польского Радио п/у Э. Черного

W?A?NIE DLATEGO
(M. Sart - A. Tylczy?ski)
Orkiestra Taneczna P. R. dyr. E. Czerny

Рена Рольска

Рена Рольска
"В этом наше счастье"

(Жилиньски - Фишер)
Эстрадный Оркестр Польского Радио п/у Э. Черного

NA SZCZ??CIE
(R. ?yli?ski - E. Fiszer)
Orkiestra Taneczna P. R. dyr. E. Czerny

Рена Рольска

Рена Рольска
"Эй, Пётр!"

(Селицки - Бянуш)
Оркестр п/у Б. Климчука

EJ PIOTR
(R. Sielicki - A. Bianusz)
Orkiestra pod dyr. B. Klimczuka

Рена Рольска

Рена Рольска
"Одиночество"

(А. Щюц)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

SAMOTNO?C
(A. Schutz muzyka i s?owa)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"Хотелось бы, но боязно"

(Агер - Гемар)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

CHCIA?ABYM, A BOJ? SI?
(M. Ager — M. Hemar)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"Мой милый живёт недалеко"

(Бочковски - Вим)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

MAM CH?OPCZYKA NA KOPERNIKA
(J. Boczkowski - J. Wim)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"На веселе"

(Виллолдо - Ставецки)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

RAUSZ
(Villoldo-Z. Stawecki)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"Ты забудешь меня"

(Варс - Власт)
Оркестр п/у Т. Сухоцкого

ZAPOMNISZ O MNIE
(H. Wars-A. Wlast)
Orkiestra pod dyr. T. Suchockiego

Рена Рольска

Рена Рольска
"Метель в Закопане"
(Метель в Закопаном)
(Жилиньски - Тыльчински, Заперт)
Эстрадный Оркестр Польского Радио п/у Э. Черного

A W ZAKOPANEM SYPIE ?NIEG
(R. ?yli?ski— A. Tylczy?ski, Z. Zapert)
Orkiestra Taneczna P. R. dyr. E. Czerny

 

Znamy j? z estrady i telewizji.

Znamy j? z radia — przede wszystkim jako pie?niark?, ale tak?e i jako aktork? z popularnej audycji „Podwieczorek przy mikrofonie», w kt?rej stworzy?a arcy-zabawn? posta? uczennicy w mikroscence pt. „Rolska do tablicy».

Znamy j? oczywi?cie tak?e z p?yt, kt?rych nagra?a ju? wiele w ci?gu swej blisko dwunastoletniej ‘kariery pie?niarskiej (jako pie?niarka debiutowa?a w 1953 r. w modnym w?wczas kabarecie „Pineska»). Jest tak popularna w Polsce, ?e na pewno nie trzeba jej nikomu przedstawia? ani rekomendowa?. Ale nie tylko w Polsce.

Rena Rolska koncertowa?a w wielu krajach Europy, a tak?e w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jak ocenia j? publiczno?? i krytyka zagraniczna? Pozwolimy sobie przytoczy? tu trzy kr?tkie fragmenty recenzji z jej koncert?w w Stanach Zjednoczonych.

Filadelfia — „…Urzekaj?cym zjawiskiem rewii by?a pie?niarka Warszawskiej Telewizji, Rena Rolska, kt?ra zafascynowa?a widowni? od pierwszego spojrzenia swoich czarodziejskich oczu. Niezwyk?a uroda i prezencja aktorki, jej przemi?y g?os i talent interpretacyjny, kt?ry pozwala subtelnie cieniowa? ka?de niemal s??wko piosenki, to suma skarb?w, z kt?rymi Rolska mo?e podbija? ?wiat».

Chicago — „…Pe?na wrodzonej gracji i naturalnego wdzi?ku Rena Rolska za?piewa?a kilka sentymentalnych piosenek, przewa?nie z dawnego przedwojennego repertuaru warszawskiego. Jej ekspresja, ?wietna dykcja, pi?kny mezzosopranowy g?os o g??bokim wyrazie, jej wdzi?k, uroda i ?wie?o?? — z miejsca podbi?y publiczno??, kt?ra okrzykami „bis» domaga?a si? od niej dodatk?w».

„…Pani Rolska posiada sw?j w?asny styl, a co najmniej wie, do czego d??y. Mo?na oczywi?cie sprzecza? si?, w czym jest najlepsza — w piosenkach starej czy nowej Warszawy, czy w pr?bce folkloru, ale trzeba si? by?o zgodzi?, ?e jest to najwy?szej klasy pie?niarka, jak? Chicago s?ysza?o po wojnie».
Czterna?cie piosenek nagranych przez Ren? Rolska na t? p?yt? daje niemal pe?ny obraz jej kunsztu pie?niar-skiego; od interpretacji, w kt?rych dominuje liryka (a Rolska jest prawdziw? mistrzyni? tego punktu), a? do piosenek bardziej dramatycznych czy udramatyzo-wanych, w kt?rych na pierwszy plan wysuwa si? jej talent aktorski.

Cz??? z nich to wielkie przeboje „z?otej epoki» polskich teatrzyk?w kabaretowych z lat trzydziestych, pozosta?e — to piosenki z okresu ostatnich kilku lat od pierwszego wielkiego sukcesu Rolskiej jakim by? „Z?oty pier?cionek» Wasowskiego i Sadowskiego pocz?wszy, a na najnowszych jej „przebojowych» nagraniach takich jak: „Ej Piotr» Sielickiego i Bianusza czy „Na szcz??cie» ?yli?skiego i Fiszera — sko?czywszy. I w jednych i w drugich Rolska jest znakomita.

===

We know her from variety shows and TV. We know her also from the radio — above all as a singer, but also as an actress in the popular programme «Tea at the microphone» zuhere she has created an extremely funny character of a school-girl answering at the black-board.

And, of course, we know her from records of zvhich she has made scores during her over ten-year long career (she made her debut in 1953 at the then fashionable cabaret «Pineska»). She is so popular in Poland that there is no need to introduce her to our audiences. And she is also known abroad. —

She gave concerts in many countries in Europ?, as well as in Canada and the United States. How was she received by foreign audiences and critics? het us ?uote three short excerpts from notices she was given during her tour in the United States.

Philadelphia — «A delightful appearance at the show was the singer of Warsaw Television, Rena Rolska, who from the very jirst glance of her bezuitching eyes held the audience under her spell. The unusual beauty and fine presence, her captivating voice and interpretation, lending the finest shades to almost each word of the song, make a sum of treasures with which Miss Rolska may con?uer the world».

Chicago — «…The very graceful and fuli of natural-ness Miss Rena Rolska sang some sentimental songs, mostly from the pre-war Warsaw repertoire. Her ex-pression, excellent diction, her beautiful mezzosoprano voice, her charm, good looks, and freshaness — at once con?uered the audience who shouting uproariously «bis» were demanding encores.s

«…Miss Rolska has her ozon style, at least she knows what she is out to achieve. It may be argued in which she is better — in the songs of old or new Warsaw, or in folklore pieces, at any rate it is beyond dispute that here is the top singer among those we have heard in Chicago after the war».

The fourteen songs recorded by Rena Rolska on this disc give almost the fuli picture of her art; they rang? from the lyrical ones (in which she is a real master) to those with a dramatic subject, in which songs she can make the most of her talent as actress.

Part of them are the hits of «the golden days» of Polish variety theatres of the thirties, the remainder are the songs of the last years starting with her first great success «The Golden Ring» by Wasowski and Sadowski and including her latest «hit» recordings, such songs as «Hi, Peter» by Sielicki and Bianusz or «For Luck» by ?yli?ski and Fiszer. In both kinds of songs Miss Rolska is supreme.

Recorded by «Polskie Nagranie». Made in Poland.
Foto T. Bilinski

 

Внимание. Для проигрывания пластинки необходимо устновить на Вашем компьютере или устройстве специальный плагин. Если записи не видны в Вашем браузере - попробуйте использовать другой браузер.

 

Пластинка из коллекции пластинок Дмитрия ЛастоваНАВЕРХ

 

Внимание! При использовании материалов сайта, активная гиперссылка на сайт Советика.ру обязательна! При использовании материалов сайта в печатных СМИ, на ТВ, Радио - упоминание сайта обязательно! Так же обязательно, при использовании материалов сайта указывать авторов материалов, художников, фотографов и т.д. Желательно, при использовании материалов сайта уведомлять авторов сайта!

 

 

 Пластинки


Интересное

Ольгерд Будревич - Затерявшиеся в Чаде


Революционная куба (Фотографии Кубы 1963 г.)


Новое на сайте

20.07. новости - Александр Татарский. Наследие гения русской мультипликации

17.07. новости - Юрий Антонович Мазурок - творческий путь к вершинам оперного искусства

16.07. разное - Ковры в скандинавском стиле: минимализм и универсальность

11.07. новости - Хроники родной планеты, или историческое страноведение, доступное для каждого

07.07. новости - Николай Крюков - настоящий человек-эпоха советского кино

29.06. новости - Ростислав Плятт. Жизнь советского актера на сцене и за кулисами

28.06. разное - Автопрокат без сюрпризов: от выбора компании до возврата авто

23.06. новости - Музыкальный советский фильм Гармонь. Яркое наследие Александра Жарова

20.06. разное - Срок владения имуществом для освобождения от налога при продаже, новости - Время в памяти - историческая ценность отрывных календарей

17.06. разное - ТРИЗ: Теория решения изобретательских задач – Введение в инновации

 


 

© Sovetika.ru 2004 - 2024. Сайт о советском времени - книги, статьи, очерки, фотографии, открытки.

Flag Counter

Top.Mail.Ru