Поиск по сайту


+16
Издание предназначено для лиц старше 16-ти лет.

Культурно-просветительское издание о советской истории "Советика". Свидетельство о регистрации средства массовой информации - Эл№ ФС77-50088.

е-мейл сайта: sovetika@mail.ru

(Дмитрий Ластов)Посмотрите еще..


советские женщины - Н.В. КУДРЯШОВА


Как должны жить муж с женой. 1927 год.
Пластинки, музыка соц. стран (Польша), Ежи Поломски

Ежи Поломски (Польша)

Красная роза, Мой дом ждет тебя, Я еще не верю, Какая ночь, Как девушка, Моя дорогая Клементина, Арлекин, Дом восходящего солнца, Прекрасно, Что говорит ветер, Как тебя найти, Везде ты, Ты мне это скажешь, Я брожу одиноко

Ежи Поломски

 

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Красная роза"

(Натшински - Серадзка)

R??A BY?A CZERWONA
Die Rose war rot
(G. Natschinski— W. Sieradzka)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Мой дом ждет тебя"

(Бабаджанян - Фишер)

M?J DOM NA CIEBIE CZEKA
My Home Is Waiting For You
(A. Babadeanian — E. Fiszer)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Я еще не верю"

(Адамо - Кондратович)

JESZCZE NIE WIERZ?
Tombe la neige
(S. Adamo — J. Kondratowicz)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Какая ночь"

(Гипсон - Ставецки)

ACH CO ZA NOC
What a Night
(D. Gibson — Z. Stawecki)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Как девушка"

(Рембовски - Бянуш)

JAK TO DZIEWCZYNA
Just Like a Girl
(S. Rembowski — A. Bianusz)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Моя дорогая Клементина"

(американская мелодия - Т. Добжиньски)

MY DEAR CLEMENTINE
(ameryka?ska mel. lud. — T. Dobrzy?ski)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Арлекин"

(Димитров - Садовски)

ARLEKIN
Harlequin
(E. Dimitrow—R. Sadowski)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Дом восходящего солнца"

(Прейс)

DOM WSCHODZ?CEGO S?O?CA
House of the Rising Sun
(A. Preis)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Прекрасно"

(Азнавур)

FORMIDABLE
(Ch. Aznavour)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Что говорит ветер"

(П.И. Чайковский, обр. Мундковски-Ставецки)

CO M?WI WIATR
What Does the Wind Say
(na tem. „Jeziora ?ab?dziego")
(P. Czajkowski, opr. A. Mundkowski — Z. Stawecki)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Как тебя найти"

(Щигел - Млынарски)

JAK CI? ODNALE??
How Can I Find You
(J. Szczygie? — W. M?ynarski)

 

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Везде ты"

(Вечерковски - Миллер)

WSZ?DZIE TY
You're Everywhere
(J. Wieczorkowski — J. Miller)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Ты мне это скажешь"

(Климчук - Гурски)

TY MI POWIESZ
You'll Tell Me
(B. Klimczuk — L. G?rski)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Ежи Поломски

Ежи Поломски
"Я брожу одиноко"

(Чекалла - Кашкур, Заперт)

ID? SAM
I Walk Alone
(J. Czekalla — Z. Kaszkur, Z. Zapert)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

D?ugoletni okres kariery artystycznej Jerzego Po?omskiego poprzedzi?y solidne studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Teatralnej na Wydziale Estradowym, gdzie prowadzi? wyk?ady sam mistrz Sempoli?ski.

Juz w 1958 roku w plebiscycie na najlepszego piosenkarza, Po?omski uzyska? zaszczytne wyr??nienie, a potem jako zwyci?zca konkurs?w radiowych i estradowych, znany poza tym z p?yt — sta? si? tym, czym jest obecnie: znakomitym pie?niarzem polskim.

Ale zna go nie tylko ca?a Polska; lista jego cz?stych tournee zagranicznych jest naprawd? imponuj?ca, o czym ?wiadcz? wielokrotne wyjazdy na wyst?py do NRD, ZSRR i Bu?garii, a tak?e do USA i Kanady.

W czasie pi?ciomiesi?cznych wyst?p?w w ZSRR w programie pt „Melodie przyjaci??» nagra? szereg piosenek w j?zyku rosyjskim, a na reprezentowanej tu p?ycie us?yszymy go w dw?ch piosenkach (..Formidable» i „Dom wschodz?cego s?o?ca») ?piewanych w oryginalnych wersjach francuskiej i angielskiej Godne r?wnie? uwagi s? dwie piosenki nagrodzone na festiwalach sopockich: „R??a by?a czerwona» Natschinskiego i s?ynny „Arlekin» Dimi-trowa. obok szeregu innych znanych utwor?w, kt?rym zapewni? trwale powodzenie sw? wyj?tkow? kultur? interpretacyjn?. Jak na ucznia s?awnego mistrza przysta?o, Po?omski ceni w piosence obok melodii — prawdziwie poetycki tekst, pos?uguj?c si? na estradzie dla wydobycia sensu czy zawartej w nim my?li syntetycznym gestem i ruchem, uto?samiaj?c si? niekiedy z opiewan? przez siebie postaci?.

A teraz pytanie: w czym tkwi przyczyna, ze Po?omski nale?y do najbardziej ulubionych piosenkarzy i to bez wzgl?du na wiek i ple? jego wielbicieli? Ot?? napewno najwa?niejszym elementem jest tu przyjemny glos, pozbawiony jakiejkolwiek maniery, solidne opanowanie muzycznego rzemios?a i niezwykle sympatyczna sylwetka m?odego artysty Lecz prawdziwy sekret jego powodzenia, to obszerny i bardzo urozmaicony repertuar: od klasycznych utwor?w („Co m?wi wiatr» na tem. „Jeziora ?ab?dziego») poprzez stare sentymentalne przeboje az do dynamicznych, nowoczesnych rytm?w — oto dalsze atuty, kt?re przynios?y mu ogromn? popularno?? w?r?d mi?o?nik?w piosenki.

===

The long-standing career of Jerzy Po?omski was preceded by solid studies in the Entertainment Department of The Estate Higher School of Drama where the lectures were given by the great Sempoli?ski himself

As early as 1958, in a poll for the best Polish pop-singer Po?omski won a high place, and later as winner at radio and platform competitions, besides being well-known from gramophone records, he achieved his present status, that of a distinguished Polish pop-singer But he is known not only in the whole of Poland; the list of his tours abroad is impressive too: he has been on numerous tours to East Germany, the Soviet Union and Bulgaria, as well as to the United States and Canada.

During his five-month tour in the Soviet Union he recorded in the programme ..The Tunes of Our Friends» a number of songs in Russian, while on the disc we are presenting here we have him in two songs (,,Formidable» and ..House of the Rising Sun») sung in the original French and English version. Noteworthy are also two songs which were avarded prizes at the Sopot Festivals: ..Die Rose war rot» by Natschmski and the famous ..Harlequin» by Dymitrow, as well as other songs which owe their popularity to the exceptionally cultured interpretation he gave them. Like his celebrated teacher. Po?omski makes very much of the song’s lyric and so in order to convey its sense or thought he uses slight but very expressive gestures, sometimes even identifying himself with the character of the song.

And now the questions: what makes Po?omski one of our most popular singers, regardless the age and sex of his fans? Well, the most important element here is the pleasant voice, completely unaffected, the solid musicianship and the very winning appearance of the young artist: then there is his very wast and waned repertory: from classical pieces (..What Does the Wind Say» on „The Swan Lake» themes) through old-time sentimental favorites to dynamic modern hits. These are the advantages which secured him immense popularity with song-lovers.

MUZA
Polskie Nagrania

Fot.: J. Baranowski
Re?yser nagrania: W. Pi?towski
Operator d?wi?ku: H. Jastrz?bska

 

Внимание. Для проигрывания пластинки необходимо устновить на Вашем компьютере или устройстве специальный плагин. Если записи не видны в Вашем браузере - попробуйте использовать другой браузер.

 

Пластинка из коллекции пластинок Дмитрия ЛастоваНАВЕРХ

Внимание! При использовании материалов сайта, активная гиперссылка на сайт Советика.ру обязательна! При использовании материалов сайта в печатных СМИ, на ТВ, Радио - упоминание сайта обязательно! Так же обязательно, при использовании материалов сайта указывать авторов материалов, художников, фотографов и т.д. Желательно, при использовании материалов сайта уведомлять авторов сайта!Пластинки


Интересное

Клавдия Шульженко. Фотографии


…Вы же меня сварили! Курьезные случаи на съемках фильма Бумбараш


Новое на сайте

03.12. пластинки - Chris Doerk (Крис Дёрк) 3 - пластинка фирмы Amiga (1975 г.)

02.12. новости - «Морозко» - одна из главных зимних сказок нашего детства

01.12. новости - Новогодняя сказка Геннадия Казанского «Снежная королева», разное - Где узнать о восстановлении СССР?

26.11. новости - Маргарита Назарова. Первая из женщин, вошедших в клетку с тиграми

25.11. новости - К 135-летию Николая Вавилова. Или следователь Хват и Вавилов - две жизни

23.11. разное - Что следует знать при покупке квартиры на вторичке

22.11. новости - Легенда российского кино Михаил Глузский, разное - Профессиональный массаж в центре Москвы

20.11. новости - Михаил Ульянов. Неподражаемый актер, игра которого становилась жизнью

15.11. новости - Памяти советского режиссера и сценариста Владимира Венгерова

08.11. наука и космос - МИХАИЛ КУЗЬМИЧ ЯНГЕЛЬ

 


 

© Sovetika.ru 2004 - 2022. Сайт о советском времени - книги, статьи, очерки, фотографии, открытки.

Flag Counter

Top.Mail.Ru